فایل ورد (word) بررسي رابطه شبکه هاي اجتماعي و طلاق عاطفي در شهرستان نورآباد لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) بررسي رابطه شبکه هاي اجتماعي و طلاق عاطفي در شهرستان نورآباد لرستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه شبکه هاي اجتماعي و طلاق عاطفي در شهرستان نورآباد لرستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه شبکه هاي اجتماعي و طلاق عاطفي در شهرستان نورآباد لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه شبکه هاي اجتماعي و طلاق عاطفي در شهرستان نورآباد لرستان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به فایل ورد (word) بررسي رابطه شبکه هاي اجتماعي و طلاق عاطفي در شهرستان نورآباد لرستان می باشد. در این تحقیق ، روش پژوهش، از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همستگی بوده و ویژگی های جامعه آماری، شرایط موجود چگونگی ارتباط بین آنها را توصیف می نماید جامعه آماری ما در این پژوهش شامل کلیه کسانی که در شهرستان دلفان طلاق گرفته اند براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 100 نفر از به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی طبقه ای بود که 50 نفر زن 50 نفر مرد بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی انجام خواهد شد. روش توصیفی، اطلاعات و داده های خام با استفاده از روش های معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری نشان داده خواهد شد. در قسمت استنباطی، از آزمون کملوگروف – اسمیرنوف استفاده شده است در صورت نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در این پژوهش داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در سطح آمار توصیفی به محاسبه میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون استفاه شده است. سپس نرمال بودن توزیع داده ها آزمون شده است. در هر پژوهشی برای آزمون فرضیه ها باید ابتدا آزمون آماری مناسب برای آن فرضیه را تعیین نمود. مقدار تی به دست آمده: 23/02 با درجه آزادی 99 در یک آزمون دو دامنه از مقدار بحرانی تی جدول (1/99) در سطح 0/05 بزرگ تر است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده می توان گفت که بین فعالیت های شبکه های اجتماعی و افزایش طلاق عاطفی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی